Cari Blog Ini

Halaman

Jumaat, 5 Mac 2010

hukum perceraian melalui sms. setuju atau tidak ?

Isu bercerai melalui khidmat pesanan ringkas (SMS) sememangnya menjadi polemik dalam masyarakat. Ada yang berjuang mendesak supaya cerai secara SMS dianggap tidak sah kerana tindakan itu tidak bermaruah, memalukan serta mempersendakan keutuhan institusi keluarga yang menjadi inti pati kekuatan ummah.
Dalam hukum Islam, seorang suami dapat menceraikan istrinya dengan cara mengucapkan talak, tetapi kini dengan teknologi yang makin berkembang, talak tersebut nampaknya tidak perlu disampaikan secara lisan.
Secara umumnya kuasa menjatuhkan talak berada di tangan suami. Apabila suami menjatuhkan talak. Para fuqaha sepakat mengatakan bahwa perhubungan perkawinan tamat dengan talak sama ada dengan bahasa Arab atau lain-lain, sama ada dengan lafaz atau dengan tulisan ataupun dengan isyarat.

Di sinilah datangnya jawaban kepada kedudukan bercerai menggunakan kaedah tulisan SMS. Kaedah bercerai mengunakan tulisan sms ini kalau diperhatikan ianya sama seperti talak mengunakan tulisan atau surat. Jumhur fuqaha berpandangan talak melalui tulisan dianggap sah jika ketika suami menulisnya ada disertai niat untuk bercerai. Menurut Fuqaha Syafi’i, seseorang suami yang menulis lafaz talak tetapi tidak meniatkan untuk menjatuhkannya ke atas istrinya, tulisan tersebut adalah sia-sia dan talak itu tidak gugur. Ini karena kemungkinan beliau berniat untuk menjatuhkan talak atau menguji tulisannya sahaja.
Al-Malibary di dalam kitabnya fathul Muin mengatakan, apabila suami menulis surat pentalakan yang sorih atau kinayah dan tidak niat menjatuhkan talak, maka talak itu tidak terpakai, selama tidak melafazkan surat pentalakan sorihnya itu sewaktu menulis atau sesudahnya.
Seseorang dibolehkan menjatuhkan talak dengan menulisnya, walaupun yang bersangkutan bisa berbicara. Karena seorang suami dibolehkan menalak istrinya dengan ucapan, dia juga boleh menalak dengan tulisan.
Adapun jatuhnya talak tersebut dengan syarat perlu kepada niat dan tulisannya jelas dan tertentu. Jelas artinya dapat dibaca, misalnya dalam lembaran kertas. Tertentu artinya ditujukan kepada istrinya. Misalnya ditulis : Hai fulanah, sekarang engkau saya ceraikan. Apabila surat itu tidak menunjukkan alamat yang jelas, misalnya hanya tertulis : engkau saya cerai, atau istriku telah saya cerai, maka belum jatuh talaknya, kecuali dengan niat.
Al-Imam Abu Hanifah telah membagikan talak melalui tulisan kepada dua bagian yaitu yang jelas ( مستبين) dan yang samar ( مستبينغير). Tulisan yang jelas adalah tulisan yang zahir yang dapat dilihat seperti tulisan di atas kertas, dinding dan juga tanah. Tulisan sebegini jelas jatuhnya talak. Yang samar pula adalah yang tidak meninggalkan sebarang kesan yang dapat dilihat seperti tulisan di udara atau di atas air dan segala bentuk tulisan yang tidak dapat difahami dan dibaca. Hukumnya tidak jatuh talak sekalipun penulisnya berniat demikian.
Wahbah Zuhaili mengatakan terdapat dua jenis tulisan yang nyata yaitu, dituliskan sebagaimana surat biasa yang mengandungi nama pengirim dan penerimanya dengan nama istri dan surat itu ditujukan kepada istrinya, misalnya suami menulis kepada istrinya, “kepada istriku polanah, kamu adalah tertalak,” dan hukumnya, adalah menepati hukum talak secara terang sekiranya lafaz itu jelas, maka jatuh talak walaupun tanpa disertai dengan niat.
Wahbah Zuhaili mengatakan lagi sesunngguhnya yang menjadi ukuran pada talak dengan melalui tulisan ialah niat.
ulama Hambali yang sama pendapat dengan Syafi’i dan maliki mengatakan apabila suami menulis talak dan dia berniat menceraikan istrinya, maka istrinya tertalak karena tulisan menyerupai beberapa huruf yang boleh difahami.
Mazhab-mazhab lain yang empat membolehkan talak dengan mengunakan redaksi apa pun, asal terkandung makna talak, dalam bentuk tulisan atau pun lisan, secara tegas atau berupa kiasan, kendati demikian menurut para ahli hukum Imamiyyah mengatakan talak tidak dipandang jatuh bila disampaikan dengan surat atau isyarat, kecuali bila talak tersebut dilakukan oleh orang bisu yang tidak dapat berbicara.
Permasalahan talak melalui surat atau tulisan sudah banyak dibahaskan oleh para ulama mazhab, begitu juga permasalahan ini bila kita kaji akan menemukan ada kesamaan dengan permasalahan talak melalui sms ini. Hal ini mengingatkan kita bahwa teknologi moden ini adalah suatu kemajuan yang belum dikenal pada masa hidup mereka. talak melalui sms memerlukan niat dan tulisan yang jelas dan ditujukan kepada istrinya sepertimana talak melalui surat atau tulisan.
Untuk menjawab kekeliruan berhubung hal ini, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Kali Ke-55 yang bersidang pada 27 Julai 2003 membuat penelitian mendalam dan memberi pandangan mengenai hukum perceraian itu, dan telah menetapkan bahwa talak dalam bentuk tulisan yang jelas daripada suami yang ditujukan kepada istrinya secara khusus seperti faksimili, sms, e-mail, dan sebagainya merupakantalak secara kinayah dan ianya adalah sah sekiranya disertai dengan niat. Sekalipun talak yang dilakukan mengunakan alat komunikasi moden adalah kaedah yang tidak menepati adab perceraian yang digariskan oleh syarak tetapi ianya disahkan mengugurkan talak.
Adapun Syeikh Ali jum’ah yaitu Mufti mesir ada orang yang bertanya mengenai hukum talak mengunakan sms dan apakah talak dapat jatuh, lalu beliau mengeluarkan fatwanya yang berbunyi, talak jatuh pada setiap sesuatu yang menunjukkan akad pernikahan. Jikalau talak itu mengunakan tulisan tanpa ada niat, maka talak tersebut tidak jatuh. Ini karena tulisan dipertanggungkan jatuh talak atau tidak. Maka talak tidak jatuh secara langsung bila hanya semata-mata menulisnya sahaja tanpa harus dilafazkan.
Secara kesimpulannya syeikh Ali Jum’ah mengatakan talak mengunakan sms dibolehkan dan talak jatuh terhadap istri, bila diniatkan.
Di sini dapat difahami bahwa fatwa-fatwa kontemporari atau fatwa dari seorang mufti adalah sesuatu yang bisa dipakai, dengan adanya fatwa-fatwa dan pendapat Mazhab terdahulu seperti Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah dan Yang lainnya maka dapatlah disimpulkan bahwa perceraian melalui sms adalah sah tetapi dengan adanya niat, tulisan yang jelas yang ditujukan kepada istrinya sendiri, suami juga hendaklah dalam keadaan waras dan cukup syarat seperti, akad nikah telah berlaku, waras serta sempurna akal, dan mempunyai kuasa memilih yang sempurna dan mencukupi.
Apabila berlaku situasi sebegini, pihak isteri atau suami perlu membawa kes ke mahkamah syariah untuk mengesahkan kedudukan lafaz itu. Mereka tidak boleh mendiamkan diri atau memutuskan sendiri kes itu sama ada suami mengatakan ada niat atau tiada niat dan sebagainya. Hanya mahkamah syariah yang ada kuasa untuk mendengar dan memutuskan pertikaian sebegini sekali gus mensabitkan atau tidak mensabitkan perceraian antara pasangan terbabit.
Seksyen 57 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Kelantan no 6 tahun 2002 memperuntukkan seseorang yang menceraikan isterinya dengan lafaz talak di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah, hendaklah dalam masa tujuh hari daripada talak dilafazkan, melaporkan kepada mahkamah.
Selepas itu, mahkamah hendaklah mengadakan siasatan untuk memastikan sama ada talak yang dilafazkan itu sah mengikut hukum syarak. Jika mahkamah berpuas hati bahawa talak yang dilafazkan sah mengikut hukum syarak, maka mahkamah hendaklah membuat perintah membenarkan perceraian dengan talak, merekodkan perceraian itu dan menghantar salinan rekod kepada pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar bagi pendaftaran.

2 ulasan:

  1. Apa saja yang bisa mengagalkan perceraian,,,atau yang bisa memabtalkan perceraian,,thanks,,

    BalasPadam
  2. Assalamualaikum. Nama saya Irdina Siden. Saya seorang mualaf dan telah memeluk islam sejam setahun yang lalu. Saya nak tanya pada sesiapa yang tahu mengenai talak. Saya sekarang ni tengah mengandung 6 bulan lebih. Tapi saya telah ditinggalkan suami sejak 2 bulan yg lalu. Sebelum dia meninggalkan saya, dia cakap dia dapat tawaran bekerja di sarawak. Dia cakap dia pergi sarawak dulu utk mencari rumah dan kalau dia dah dpat tempat tinggal, dia akan kembali ke k.l dan membawa saya bersama2 ke sarawak. Namun setelah dia ke sarawak, pada hari yang kedua, dia telah menghantar 1 teks pesanan ringkat(SMS). Dlm isi kandungan SMS suami saya tersebut dia telah menyatakan dia menceraikan saya dgn talak 3 dgn alasan dia telah kembali menjalinkan hubungan dgn bekas teman wanitanya dahulu. Saya redha walaupun saya tengah sarat mengandung. Tapi persoalannya sekarang yg saya tak tahu memandangkan dari saya memeluk islam suami saya tak pernah mengajar saya apa2 tentang islam selain mengucap 2 kalimah sya'adah dan membaca al-fatihah.
    1. Jatuhkah talak kalau saya dah bersalin nanti walaupun dia telah melafaz talak berbulan2 dan melalui SMS?
    2. Apakah talak 3?

    BalasPadam